Projekat za Atlantic Grupu

05.02.2019. godine potpisan je Ugovor o Izradi Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju linije čokolade u proizvodnom kompleksu Atlantic Štark doo Beograd.  Površina koja je predmet projekta iznosi 1.500m2. Projekat za sada obuhvata dve faze, FAZA I: Izrada Idejnog rešenja (IDR), FAZA II: Izrada Projekta za izvođenje (PZI).

Tehnička dokumentacija uključuje sledeće delove prema oblastima i sadržaju: Glavna sveska, Projekat arhitekture, Projekat konstrukcije, Projekat hidrotehničkih instalacija, Projekat elektroenergetskih instalacija, Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija, Projekat EMP i automatike za CSNU za sisteme KGH (HVAC i BMS), Projekat automatske dojave požara, Projekat mašinskih instalacija, Projekat tehnologije, Glavni projekat zaštite od požara i Elaborat zaštite od požara.